×

Cổ phiếu Á

 

Invest in the shares of some of the largest companies of Asia Shares.

Trading Symbol:Asia ShareContract size Minimum tradable lot  Maximum opening lot  Monetary value of a pip (lot) Leverage*Trading hours* 
Canon-Canon1001100JPY10GMT+2 Time 02:00-04:30, 05:30-08:00/ Mon-Fri
Honda-Honda Motor Company1001100JPY10GMT+2 Time 02:00-04:30, 05:30-08:00/ Mon-Fri
JpnTbco-Japan Tobacco1001100JPY10GMT+2 Time 02:00-04:30, 05:30-08:00/ Mon-Fri
KDDI-KDDI1001100JPY10GMT+2 Time 02:00-04:30, 05:30-08:00/ Mon-Fri
Keyence-Keyence1001100JPY10GMT+2 Time 02:00-04:30, 05:30-08:00/ Mon-Fri
Makita-Makita1001100JPY10GMT+2 Time 02:00-04:30, 05:30-08:00/ Mon-Fri
Mitsubis-Mitsubishi UFJ Financial Group1001100JPY10GMT+2 Time 02:00-04:30, 05:30-08:00/ Mon-Fri
Mitsui-Mitsui & Co1001100JPY10GMT+2 Time 02:00-04:30, 05:30-08:00/ Mon-Fri
Mizuho-Mizuho Financial Group1001100JPY10GMT+2 Time 02:00-04:30, 05:30-08:00/ Mon-Fri
Nissan-Nissan Motor Co1001100JPY10GMT+2 Time 02:00-04:30, 05:30-08:00/ Mon-Fri
Seven&I-Seven & i Holdings Co1001100JPY10GMT+2 Time 02:00-04:30, 05:30-08:00/ Mon-Fri
Softbank-Softbank1001100JPY10GMT+2 Time 02:00-04:30, 05:30-08:00/ Mon-Fri
Sony-Sony1001100JPY10GMT+2 Time 02:00-04:30, 05:30-08:00/ Mon-Fri
Sumitomo-SUMITOMO SHOJI KAISHA,LTD.1001100JPY10GMT+2 Time 02:00-04:30, 05:30-08:00/ Mon-Fri
Toshiba-Toshiba Corporation10001100JPY10GMT+2 Time 02:00-04:30, 05:30-08:00/ Mon-Fri
Toyota-Toyota Motor Corp1001100JPY10GMT+2 Time 02:00-04:30, 05:30-08:00/ Mon-Fri
AIA-AIA Group2001100HKD10GMT+2 Time 03:30-06:00, 07:00-10:00/ Mon-Fri
ChinaMob-China Mobile5001100HKD10GMT+2 Time 03:30-06:00, 07:00-10:00/ Mon-Fri
CITIC-CITIC Securities5001100HKD10GMT+2 Time 03:30-06:00, 07:00-10:00/ Mon-Fri
CKHutchi-CK Hutchison Holdings5001100HKD10GMT+2 Time 03:30-06:00, 07:00-10:00/ Mon-Fri
CNOOC-CNOOC10001100HKD10GMT+2 Time 03:30-06:00, 07:00-10:00/ Mon-Fri
Henderson-Henderson Land10001100HKD10GMT+2 Time 03:30-06:00, 07:00-10:00/ Mon-Fri
HKBankCh-Bank of China10001100HKD10GMT+2 Time 03:30-06:00, 07:00-10:00/ Mon-Fri
HSBC-HSBC Holdings4001100HKD10GMT+2 Time 03:30-06:00, 07:00-10:00/ Mon-Fri
Ind&ComB-Industrial and Commercial Bank of China10001100HKD10GMT+2 Time 03:30-06:00, 07:00-10:00/ Mon-Fri
Lenovo-Lenovo Group20001100HKD10GMT+2 Time 03:30-06:00, 07:00-10:00/ Mon-Fri
PICC-PICC Property and Casualty20001100HKD10GMT+2 Time 03:30-06:00, 07:00-10:00/ Mon-Fri
ShenEnrg-China Shenhua Energy5001100HKD10GMT+2 Time 03:30-06:00, 07:00-10:00/ Mon-Fri
SHK-SHK Ppt10001100HKD10GMT+2 Time 03:30-06:00, 07:00-10:00/ Mon-Fri
Tencent-Tencent Holdings1001100HKD10GMT+2 Time 03:30-06:00, 07:00-10:00/ Mon-Fri
Trading Symbol:Asia ShareContract size Minimum tradable lot  Maximum opening lot  Monetary value of a pip (lot) Leverage*Trading hours* 
Canon-Canon1001100JPY10GMT+2 Time 02:00-04:30, 05:30-08:00/ Mon-Fri
Honda-Honda Motor Company1001100JPY10GMT+2 Time 02:00-04:30, 05:30-08:00/ Mon-Fri
JpnTbco-Japan Tobacco1001100JPY10GMT+2 Time 02:00-04:30, 05:30-08:00/ Mon-Fri
KDDI-KDDI1001100JPY10GMT+2 Time 02:00-04:30, 05:30-08:00/ Mon-Fri
Keyence-Keyence1001100JPY10GMT+2 Time 02:00-04:30, 05:30-08:00/ Mon-Fri
Makita-Makita1001100JPY10GMT+2 Time 02:00-04:30, 05:30-08:00/ Mon-Fri
Mitsubis-Mitsubishi UFJ Financial Group1001100JPY10GMT+2 Time 02:00-04:30, 05:30-08:00/ Mon-Fri
Mitsui-Mitsui & Co1001100JPY10GMT+2 Time 02:00-04:30, 05:30-08:00/ Mon-Fri
Mizuho-Mizuho Financial Group1001100JPY10GMT+2 Time 02:00-04:30, 05:30-08:00/ Mon-Fri
Nissan-Nissan Motor Co1001100JPY10GMT+2 Time 02:00-04:30, 05:30-08:00/ Mon-Fri
Seven&I-Seven & i Holdings Co1001100JPY10GMT+2 Time 02:00-04:30, 05:30-08:00/ Mon-Fri
Softbank-Softbank1001100JPY10GMT+2 Time 02:00-04:30, 05:30-08:00/ Mon-Fri
Sony-Sony1001100JPY10GMT+2 Time 02:00-04:30, 05:30-08:00/ Mon-Fri
Sumitomo-SUMITOMO SHOJI KAISHA,LTD.1001100JPY10GMT+2 Time 02:00-04:30, 05:30-08:00/ Mon-Fri
Toshiba-Toshiba Corporation10001100JPY10GMT+2 Time 02:00-04:30, 05:30-08:00/ Mon-Fri
Toyota-Toyota Motor Corp1001100JPY10GMT+2 Time 02:00-04:30, 05:30-08:00/ Mon-Fri
AIA-AIA Group2001100HKD10GMT+2 Time 03:30-06:00, 07:00-10:00/ Mon-Fri
ChinaMob-China Mobile5001100HKD10GMT+2 Time 03:30-06:00, 07:00-10:00/ Mon-Fri
CITIC-CITIC Securities5001100HKD10GMT+2 Time 03:30-06:00, 07:00-10:00/ Mon-Fri
CKHutchi-CK Hutchison Holdings5001100HKD10GMT+2 Time 03:30-06:00, 07:00-10:00/ Mon-Fri
CNOOC-CNOOC10001100HKD10GMT+2 Time 03:30-06:00, 07:00-10:00/ Mon-Fri
Henderson-Henderson Land10001100HKD10GMT+2 Time 03:30-06:00, 07:00-10:00/ Mon-Fri
HKBankCh-Bank of China10001100HKD10GMT+2 Time 03:30-06:00, 07:00-10:00/ Mon-Fri
HSBC-HSBC Holdings4001100HKD10GMT+2 Time 03:30-06:00, 07:00-10:00/ Mon-Fri
Ind&ComB-Industrial and Commercial Bank of China10001100HKD10GMT+2 Time 03:30-06:00, 07:00-10:00/ Mon-Fri
Lenovo-Lenovo Group20001100HKD10GMT+2 Time 03:30-06:00, 07:00-10:00/ Mon-Fri
PICC-PICC Property and Casualty20001100HKD10GMT+2 Time 03:30-06:00, 07:00-10:00/ Mon-Fri
ShenEnrg-China Shenhua Energy5001100HKD10GMT+2 Time 03:30-06:00, 07:00-10:00/ Mon-Fri
SHK-SHK Ppt10001100HKD10GMT+2 Time 03:30-06:00, 07:00-10:00/ Mon-Fri
Tencent-Tencent Holdings1001100HKD10GMT+2 Time 03:30-06:00, 07:00-10:00/ Mon-Fri
  1. Khối lượng giao dịch tối đa của 1 lệnh là 100 lots
  2. Giờ giao dịch có thể thay đổi tương ứng theo Giờ mùa hè và giờ mùa đông. Vui lòng kiểm tra thông số kỹ thuật của từng sản phẩm để biết giờ giao dịch cụ thể.
  3. Đòn bẩy được điều chỉnh dựa theo hành vi thị trường