×

سهام های آسیا

 

Invest in the shares of some of the largest companies of Asia Shares.

Trading Symbol:Asia ShareContract size Minimum tradable lot  Maximum opening lot  Monetary value of a pip (lot) Leverage*Trading hours* 
Canon-Canon1001100JPY10GMT+2 Time 02:00-04:30, 05:30-08:00/ Mon-Fri
Honda-Honda Motor Company1001100JPY10GMT+2 Time 02:00-04:30, 05:30-08:00/ Mon-Fri
JpnTbco-Japan Tobacco1001100JPY10GMT+2 Time 02:00-04:30, 05:30-08:00/ Mon-Fri
KDDI-KDDI1001100JPY10GMT+2 Time 02:00-04:30, 05:30-08:00/ Mon-Fri
Keyence-Keyence1001100JPY10GMT+2 Time 02:00-04:30, 05:30-08:00/ Mon-Fri
Makita-Makita1001100JPY10GMT+2 Time 02:00-04:30, 05:30-08:00/ Mon-Fri
Mitsubis-Mitsubishi UFJ Financial Group1001100JPY10GMT+2 Time 02:00-04:30, 05:30-08:00/ Mon-Fri
Mitsui-Mitsui & Co1001100JPY10GMT+2 Time 02:00-04:30, 05:30-08:00/ Mon-Fri
Mizuho-Mizuho Financial Group1001100JPY10GMT+2 Time 02:00-04:30, 05:30-08:00/ Mon-Fri
Nissan-Nissan Motor Co1001100JPY10GMT+2 Time 02:00-04:30, 05:30-08:00/ Mon-Fri
Seven&I-Seven & i Holdings Co1001100JPY10GMT+2 Time 02:00-04:30, 05:30-08:00/ Mon-Fri
Softbank-Softbank1001100JPY10GMT+2 Time 02:00-04:30, 05:30-08:00/ Mon-Fri
Sony-Sony1001100JPY10GMT+2 Time 02:00-04:30, 05:30-08:00/ Mon-Fri
Sumitomo-SUMITOMO SHOJI KAISHA,LTD.1001100JPY10GMT+2 Time 02:00-04:30, 05:30-08:00/ Mon-Fri
Toshiba-Toshiba Corporation10001100JPY10GMT+2 Time 02:00-04:30, 05:30-08:00/ Mon-Fri
Toyota-Toyota Motor Corp1001100JPY10GMT+2 Time 02:00-04:30, 05:30-08:00/ Mon-Fri
AIA-AIA Group2001100HKD10GMT+2 Time 03:30-06:00, 07:00-10:00/ Mon-Fri
ChinaMob-China Mobile5001100HKD10GMT+2 Time 03:30-06:00, 07:00-10:00/ Mon-Fri
CITIC-CITIC Securities5001100HKD10GMT+2 Time 03:30-06:00, 07:00-10:00/ Mon-Fri
CKHutchi-CK Hutchison Holdings5001100HKD10GMT+2 Time 03:30-06:00, 07:00-10:00/ Mon-Fri
CNOOC-CNOOC10001100HKD10GMT+2 Time 03:30-06:00, 07:00-10:00/ Mon-Fri
Henderson-Henderson Land10001100HKD10GMT+2 Time 03:30-06:00, 07:00-10:00/ Mon-Fri
HKBankCh-Bank of China10001100HKD10GMT+2 Time 03:30-06:00, 07:00-10:00/ Mon-Fri
HSBC-HSBC Holdings4001100HKD10GMT+2 Time 03:30-06:00, 07:00-10:00/ Mon-Fri
Ind&ComB-Industrial and Commercial Bank of China10001100HKD10GMT+2 Time 03:30-06:00, 07:00-10:00/ Mon-Fri
Lenovo-Lenovo Group20001100HKD10GMT+2 Time 03:30-06:00, 07:00-10:00/ Mon-Fri
PICC-PICC Property and Casualty20001100HKD10GMT+2 Time 03:30-06:00, 07:00-10:00/ Mon-Fri
ShenEnrg-China Shenhua Energy5001100HKD10GMT+2 Time 03:30-06:00, 07:00-10:00/ Mon-Fri
SHK-SHK Ppt10001100HKD10GMT+2 Time 03:30-06:00, 07:00-10:00/ Mon-Fri
Tencent-Tencent Holdings1001100HKD10GMT+2 Time 03:30-06:00, 07:00-10:00/ Mon-Fri
  1. حداكثر سايز معاملات ۱۰۰ لات است.
  2. ساعات معاملاتی ممکن است بر اساس طرح صرفه جویی در نور در روز تغيير كند. لطفاً مشخصات و ساعات باز شدن بازار محصولات را بر روى پلت فرم مشاهده كنيد.
  3. اهرم معاملاتى با توجه به شرایط بازار تنظیم می شود.